รายละเอียด

MyHealth Thailand เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการบันทึก ติดตาม และวิเคราะห์รายการที่ควรตรวจสุขภาพ พร้อมทั้งประเมินผลสุขภาพและรับคำแนะนำเบื้องต้น สามารถติดตามและวิเคราะห์สุขภาพส่วนบุคคลและใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างผู้ใช้งาน และผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบและสมาร์ทโฟน
ติดต่อเรา Email: info@nectec.or.th

@ Copyright 2016, NECTEC